Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

4–5 листопада 2017 р., м. Київ

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачi, докторанти, аспiранти, студенти, педагоги, психологи, медичнi працiвники, релігійні діячі, активiсти тверезницьких органiзацiй та всi, хто прагне вiдродити тверезiсть в українському суспiльствi. Метою конференції є обговорення та пошук рішень створення передумов подолання алкоголізації та формування тверезого суспільства в Україні. Завданням конференції є напрацювання та сприяння впровадженню результатів і сучасних здобутків у сферi виховання тверезостi в сiм’ї, теорiї та практики вiльного вiд алкоголю способу життя в суспiльствi, органiзацiї тверезницької дiяльностi.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Громадська організація «Рух «Твереза Україна»;
 • Національна академія педагогічних наук України;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
 • Інститут проблем виховання НАПН України;
 • Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»;
 • Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів».

ЗА ПІДТРИМКИ:

 • Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації;
 • Міністерства молоді та спорту України;
 • Міністерства соціальної політики України;
 • Міністерства освіти і науки України;
 • Міністерства оборони України.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Педагогіка: тверезницьке виховання і навчання дітей та молоді тверезому способу життя (ТСЖ). Впровадження ТСЖ у систему дошкільної, середньої та вищої освіти, а також у систему фізичного виховання молоді.
 1. Психологія: формування свідомої тверезості в сім’ї, колективі, впровадження моделі тверезої поведінки в різних ситуаціях.
 1. Медицина: профілактична робота лікаря з людьми, передусім з дітьми та молоддю, спрямована на популяризацію тверезого способу життя і поширення інформації про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я.
 1. Соціологія: аналіз ставлення людини до особистої тверезості як цінності, а також до проблеми вживання алкоголю та шляхів її подолання.
 1. Історія, право: періоди тверезості в національній та світовій історії, досягнення й помилки законодавців і тверезницьких рухів. Антиалкогольне законодавство, правові механізми запровадження тверезого способу життя в суспільстві.
 1. Інформаційні технології: поширення ідеї тверезості в сучасному інформаційному просторі.
 1. Релігійні підходи до виховання тверезості: досвід представників різних конфесій у формуванні тверезих переконань.
 1. Організація тверезницького руху: методологія тверезницької діяльності.
 2. Інші аспекти тверезого способу життя: дослідження в інших сферах, пов’язані з формуванням і збереженням ТСЖ.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська мiська державна адмiнiстрацiя (Колонна зала, 2-й поверх).

Форма участі: очна та заочна.

Для участі у конференції необхідно: До 15 вересня 2017 року (включно) на офiцiйному сайті конференцiї http://science.tvereza.info зареєструватися та подати тезу доповіді.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Вiдповiднiсть мiжнародним стандартам наукової етики (доповiдь повинна бути оригiнальним результатом дослiдження або практичної роботи авторiв; тези доповiдi не можуть мiстити передрук ранiше опублiкованих праць інших авторiв).

Тези доповіді приймаються в електронному вигляді у форматі: *.rtf, *.doc (MS Word), *.txt або *.tex (LATEX). Назва файлу має містити прізвище автора латинськими літерами.

Обсяг – 5 стор. формату А-4 файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Якщо до тез додано схеми, рисунки, діаграми тощо, то їх належить оптимізувати для чорно-білого друку і подати в окремих графічних файлах. Натомість таблиці, підписи до таблиць, зображень, діаграм і т. ін. містяться безпосередньо в тексті. Розставляти переноси слів у тексті забороняється.

Посилання на джерела в тексті потрібно подавати у квадратних дужках, наприклад:

[1] або [1, c. 64]. Список літератури належить скласти у порядку цитування в тексті (або в алфавітному порядку) і оформити згідно з встановленими вимогами до бібліографічного опису.

Голова Оргкомітету конференції — доктор психологічних наук, професор Данилюк Іван Васильович.

Офіційний сайт конференції: http://scіence.tvereza.іnfo E-maіl: scіence@tvereza.іnfo

Довідки за тел.: (+38067) 299-69-96, (+38063) 505-99-85 – Роман Антонович Галицький.